panelarrow

Uluslararas? Yaz Ed. Bulu?malar?

yaz_edb

Türkçe’nin uluslararas? dil-edebiyat-çeviri platformu olan KIBATEK, 2005 y?l?nda yeni bir projeyi daha gündeme getirerek uluslararas? yaz edebiyat bulu?malar?n? ba?latm??t?r.?zmir’in önemli tatil ve turizm beldesi Seferihisar – Do?anbey’de gerçekle?tirilen etkinlikler giderek ünlenmekte ve ses getirmektedir.DO?ÇEKDER (Do?anbey Çevre Kültür Derne?i) ile birlikte gerçekle?tirilen uluslararas? yaz edebiyat bulu?malar?na Türkiyeli edebiyatç?lar d???nda Almanya, Belçika, Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, K?rg?zistan ve Makedonya’dan da ?airler yazarlar kat?lm??t?r. Her y?l A?ustos ay?nda yap?lacak etkinli?imizin önümüzdeki dönemlerde daha geni? kat?l?mlarla yap?lmas? planlanmaktad?r.

1) I.Uluslararas? KIBATEK Yaz Edebiyat Bulu?mas?, 28.A?ustos.2005, Do?anbey/Seferihisar/?ZM?R
2) II.Uluslarars? KIBATEK Yaz Edebiyat Bulu?mas?, 26.A?ustos.2006, Do?anbey/Seferihisar/?ZM?R
3) III.Uluslarars? KIBATEK Yaz Edebiyat Bulu?mas?, 17.A?ustos.2007, Do?anbey/Seferihisar/?ZM?R
4) IV.Uluslarars? KIBATEK Yaz Edebiyat Bulu?mas?, 15-16.A?ustos.2008, Do?anbey/Seferihisar/?ZM?R
5) V.Uluslarars? KIBATEK Yaz Edebiyat Bulu?mas?, 14.A?ustos.2009, Do?anbey/Seferihisar/?ZM?R