panelarrow

Uluslararas? ?iir ?ölenleri

siir_solenleri

KIBATEK 2001 Demirci-Manisa Uluslararas? ?iir ?öleni

KIBATEK’in Mart 1998-Mart 2001 aras? gerçekle?tirdi?i uluslararas? ?iir ?ölenlerine ait bilgiler için TÜRK DÜNYASI EDEB?YATI’NDA KIBATEK 1997-2001 adl? kitab?m?z?n 121-124.sayfalar?na bak?lmal?d?r.

 

Yeni dönemde KIBATEK’in gerçekle?tirdi?i uluslararas? ?iir ?ölenleri için “KIBATEK Uluslararas? ?iir Antolojisi” ve “Türk Dünyas? Edebiyat?’nda KIBATEK Cilt:II 2001-2008″ adl? kitaplar?m?za bak?lmal?d?r. Ayr?ca ulusal ve uluslararas? ?iir ?ölenlerimizle ilgili ayr?nt?lar KIBATEK Bülteni’mizde düzenli olarak sunulmaktad?r.

 

A)ULUSLARARASI ???R ?ÖLENLER? :

1) 21 Aral?k 2001, ?zmir, TÜRK?YE

2) 17 May?s 2002, Konya, TÜRK?YE

3) 20 Aral?k 2002, ?zmir, TÜRK?YE

4)  8 Haziran 2003, ?zmir, TÜRK?YE

5) 20 Aral?k 2003, ?zmir, TÜRK?YE

6) 15 A?ustos 2004,Melbourne,AVUSTRALYA

7) 25 Aral?k 2004, ?zmir, TÜRK?YE

8) 30 Ocak 2005,Münih, ALMANYA

9)  8 Temmuz 2005, Amsterdam, HOLLANDA

10)  3 Aral?k  2005, ?zmir, TÜRK?YE

11) 15 Nisan 2006,KTKD, ?ZM?R

12) 23 Haziran 2006, Pri?tine/KOSOVA

13) 28 Haziran 2006, Üsküp/MAKEDONYA

14) 9 Aral?k 2006, ?ZM?R

15) 27 Ocak 2007, Münih/ALMANYA

16) 25 Nisan 2007 , KTKD , ?ZM?R

17) 20-23 A?ustos 2007, Datça

18) 8-10 Kas?m 2007 Karabük, Safranbolu, Yenice

19) 1-3 Aral?k 2007 ?zmir, Çi?li, Buca, Urla

20) 22 Nisan 2008,KTKD,?zmir

21) 23 Haziran 2008,Amman ?iir ?öleni,Hotel Kommondere Kongre Salonu,ÜRDÜN

22) 15 A?ustos 2008,Ak?it Kültür Dü?ün ve Yay?nevi,Ürkmez

23) 24 Nisan 2009,KTKD,?zmir

24) 3-5 Aral?k 2009,?zmir,?irince,Buca,Güzelbahçe,?zmir

 

B) DÜNYA ???R GÜNÜ ETK?NL?KLER?

1) 24 MART 2001 (Türkiye,Kosova,Bosna-Hersek,Tataristan,Güney Kore,Bulgaristan,Romanya) KIBATEK Türkiye Merkezi,?zmir

2) 21 MART 2002 ,?nönü Kültür Merkezi,?zmir

3) 21 MART 2003,Hasan Sa?lam Ögretmenevi,?zmir (Türkiye,Bulgaristan,Almanya,Bosna-Hersek)

4) 21 MART 2004,Dokuz Eylül Üniversitesi-Buca E?itim Fakültesi,?zmir

5) 21 MART 2005,Dokuz Eylül Üniversitesi-Buca E?itim Fakültesi,?zmir

6) 21 MART 2006, Özel Çamlaralt? Koleji,?zmir

7) 21 Mart 2007, Kemalpa?a/?ZM?R (Türkiye, Kosova, Türkmenistan, ?ran, Suriye)

8) Süleyman Demirel Lisesi,21 Mart 2008,Kar??yaka ,?zmir

9) Ali Bay?rlar ?lkö?retim Okulu,21 Mart 2009,Güzelbahçe,?zmir

 

C) D??ER ???R ?ÖLENLER?

1) Ekime ?iir Ekenler, 17 EKIM 2003,Konak Belediyesi

2) Ekime ?iir Ekenler, 22 EKIM 2004,Konak Belediyesi

3) Ekime ?iir Ekenler, 27 EK?M 2006,Konak Belediyesi

4) Ekime ?iir Ekenler, 26 EK?M 2007,Konak Belediyesi

5) Ekime ?iir Ekenler,11 Ekim 2008,Konak Kültür Merkezi

6) KIBATEK Erzurum – H?n?s ?iir ?öleni,9 Haziran 2008,Erzurum

7) KIBATEK Foça ?iir ?öleni,15 Kas?m 2009,Foça-?zmir