panelarrow

Uluslararas? Edebiyat ?ölenleri

edebiyat_solen_1KIBATEK 16. Uluslararas? Ed. ?öleni 2005 Amsterdam/HOLLANDA

edebiyat_solen_2KIBATEK 14. Uluslararas? Ed. ?öleni 2004 Melbourne/AVUSTRALYA

 

1) Gazi Ma?usa /KKTC/ 1998

2) Kar??yaka-?ZM?R /TÜRK?YE/ 1998

3) Köstence /ROMANYA/ 1999

4) Üsküp /MAKEDONYA/ 2000

Not: ?lk 4 etkinlik KIBATEK’in eski yap?lanmas? do?rultusunda K?br?s E? Ba?kanl???yla birlikte gerçekle?tirilmi?tir.

5) Demirci-Manisa /TÜRK?YE/ 12-14.N?SAN.2001

6) Bursa /TÜRK?YE/ 26-28.EKIM.2001

7) Izmir /TÜRK?YE/ 19-22.ARALIK.2001

8) Konya /TÜRK?YE/ 17-18.MAYIS.2002

9) Budape?te /MACAR?STAN/ 24-25.MAYIS.2002

10) ?zmir /TÜRK?YE/ 20-21.ARALIK.2002

11) Bakü /AZERBAYCAN/ 2-3.TEMMUZ.2003

12) ?zmir /TÜRK?YE/ 20-22.ARALIK.2003

13) Sarayeva /BOSNA-HERSEK/ 21-23.TEMMUZ.2004

14) Melbourne /AVUSTRALYA/ 14-15.A?USTOS.2004

15) ?zmir /TÜRK?YE/ 25-27.ARALIK.2004

16) Amsterdam /HOLLANDA/ 8-9.TEMMUZ.2005

17) ?zmir/TÜRK?YE, 3-5 Aral?k.2005

18) Prizren-Pri?tine-Mamu?a-Brod-Gilan / KOSOVA

Üsküp-Gostivar-Sturga / MAKEDONYA

Tiran-??kodra / ARNAVUTLUK

Ulçin / KARADA?, 21.HAZ?RAN-2.TEMMUZ.2006

19) ?zmir / TÜRK?YE , 9-11 Aral?k 2006

20) Bakü-Gence / AZERBAYCAN , 18-25.May?s.2007

21) Datça-Mu?la / TÜRK?YE , 20-23.A?ustos.2007

22) ?zmir / TÜRK?YE , 1-3.Aral?k.2007

23) Amman/ÜRDÜN , 23-28.Haziran.2008

24) ?zmir/TÜRK?YE , 20-24.Aral?k.2008

25) Bi?kek/KIRGIZ?STAN , 3-6.Nisan.2009

26) ?zmir/TÜRK?YE , 4-7.Aral?k.2009

Not: KIBATEK’in belirli konularda düzenledi?i uluslararasi etkinlikler bu listeye dahil de?ildir.Bütün etkinliklerimize ait ayr?nt?l? teknik bilgiler periyodik olarak üç ayda bir yay?nlanan ve 44. say?s?na ula?an KIBATEK bültenimizde kamuoyuna duyurulmaktad?r.