panelarrow

Geni?letilmi? Üyeler Toplant?lar?

genisletilmis_uyeler

KIBATEK,2007 y?l?nda yeni bir uygulamaya ba?lam??t?r.”Geni?letilmi? Üyeler Toplant?s?” Bahar ve Güz  dönemlerinde 6 ayl?k arayla yap?lan ve art?k kurumsalla?an bu toplant?m?z?n her yenisi üyelerimizin daha yo?un bir kat?l?mlar?yla gerçekle?mektedir. KIBATEK yönetimi ile üyelerimiz aras?nda sa?l?kl? bilgi-görü? al??veri?inin yap?ld??? bu toplant?larda, yönetim kurulumuz sürdürülen KIBATEK projelerimiz hakk?nda üyelerimize bilgi aktarmakta,çal??ma takvimi müzakere edilmekte,görü? ve öneriler demokratik bir olgunlukla tart???lmaktad?r.Bu toplant?lar sonucunda kurumumuz KIBATEK’in k?sa ve uzun vadeli gündemi hep birlikte belirlenmekte,i?bölümü yap?lmaktad?r.Gerçekle?tirilen toplant?lar?n dökümü ?öyledir:

1) I.KIBATEK Geni?letilmi? Üyeler Toplant?s?,27 Mart 2007,Konak Kültür Merkezi,?zmir.

2) II.KIBATEK Geni?letilmi? Üyeler Toplant?s?,6 Ekim 2007,Konak Kültür Merkezi,?zmir.

3) III.KIBATEK Geni?letilmi? Üyeler Toplant?s?,5 Nisan 2008,Konak Kültür Merkezi,?zmir.

4) IV.KIBATEK Geni?letilmi? Üyeler Toplant?s?,20 Eylül 2008,Konak Kültür Merkezi,?zmir.

5) V.KIBATEK Geni?letilmi? Üyeler Toplant?s?,13 Mart 2009,Konak Kültür Merkezi,?zmir.

6) VI.KIBATEK Geni?letilmi? Üyeler Toplant?s?,3 Ekim 2009,Konak Kültür Merkezi,?zmir.

7) VII.KIBATEK Geni?letilmi? Üyeler Toplant?s?,13 Mart 2010,Konak Kültür Merkezi,?zmir.