panelarrow

KIBATEK Tarihi

doktora

KIBATEK Yönetimine Fahri Doktora Ödül Töreni 22.May?s.2007 Gence Devlet Üniversitesi , AZERBAYCAN

Türk Dünyas? Edebiyat? alan?nda dil, çeviri, yay?n, tan?t?m konular?nda uluslararas? bir platform olarak gündeme gelen ve zamanla kurumla?an KIBATEK’in ana hatlar?yla k?sa tarihçesi ?öyle özetlenebilir:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E?itim Fakültesi Türkçe Bölümü “Ça?da? Türk Lehçeleri/Türk Dünyas? Edebiyatlar?” ö?retim görevlisi Ara?t?rmac?-Yazar-?air Feyyaz Sa?lam KIBATEK projesinin fikir babas? ve mimar?d?r. Dünyada ?ngilizce, ?spanyolca, Almanca, Arapça vd. dillerin uluslar aras? örgütlenmeleri örneklerinden hareketle, Türkçe aç?s?ndan böylesi uluslararas? bir örgütlenmenin / kurumla?man?n mümkün olup olamayaca?? sorusuyla zihnini (meslekî anlamda) y?llarca me?gul een Feyyaz Sa?lam, Türk Dili’nin Edebiyat?n?’n?n Uluslararas? Örgütlenmesi Projesi”ni kendi mütevazi çal??malar?yla ?zmir de ba?latm??t?r. Y?llarca üzerinde titizce çal??t??? her geçen gün biraz daha olgunla?t?rd??? bu proje elbetteki altyap? itibariyle baz? tecrübe ve hususlardan beslenmektedir. Feyyaz Sa?lam yakla??k 20 y?ld?r Balkanlar dan K?br?s’a, ?ngiltere’den ?srail’e, A.B.D. den Avustralya’ya, Moldova’dan Özbekistan’a Türkiye d???ndaki Türk ?air yazarlar?yla ileti?im, i?birli?i ve dostluk ili?kileri içerisindedir. Türkçe’nin dünyada konu?uldu?u, yaz?ld??? co?rafyan?n önemli bir bölümünü gezmi?, buralarda ara?t?rmalar yapm??, bilimsel-sanatsal toplant?lara kat?lm?? ve bütün bu temaslar?, yo?un çal??malar? sonucu bu alanda kitaplar? yay?nlanmaya ba?lanm??t?r.(1) Ayr?ca Türkiye D???ndaki Türk Edebiyatlar? konusunda Türk Dünyas?’nda ülkemizde Türkoloji bilimi alan?nda ekol ve öncü bir yay?n kabul eilen Prof.Dr. Yavuz Akp?nar’?n yay?nlad??? Karda? Edebiyatlar dergisinin yaz? kurulu üyesi ve aktif yazarlar?ndand?r.Türk Dünyas? Edebiyat? alan?nda temel Türkolojik yay?nlarda uzman olarak ara?t?rma ve incelemeleriyle yer alan Feyyaz Sa?lam, ?zmir’de Türk Dünyas?’na yönelik kimi uluslararas? etkinliklerin düzenlemesine ve organizasyonlar?na da öncülük etmi?tir.(2) Ne var ki “Türk Dili ve Edebiyat?’n?n Uluslararas? Örgütlenmesi” projesi oldukça kapsaml? ve iddaal? bir projedir. Bireysel olarak Feyyaz Sa?lam’?n gücünü ve kapasitesini a?maktad?r. Bu alanda daha önceki giri?imleri ve tecrübeleri do?rultusunda, pratik bir yakla??mla k?smî bir ad?m atman?n daha do?ru, daha ak?lc? ve gerçekci olaca??n?n bilincinde olan Feyyaz Sa?lam , ba?lang?ç olarak projesinin sadece bir boyutunu gündeme getirerek ilk ad?m? atmaya karar verir. ?lk a?amada öncelikle Türkiye Türkçesi’nin Türkiye d???nda konu?uldu?u – yaz?ld??? edebiyat üretildi?i iki ayr? saha olan “K?br?s” ve “Balkanlar” sahalar?n? bir platformda gündeme getirmesinin uygun olaca??n? böylece, K?br?s ve Balkanlar sahalar?n?n art?lar?n?n birbirlerinin hizmetine sunulmas?yla bu projenin hayata geçebilece?ini, daha sonradan çerçeveyi geni?letmeyi dü?ünür.(3) Bu konudaki bireysel çal??malar? ve haz?rl?klar? 25 Temmuz 1997 tarihine kadar ?zmir’de sürmü?tür.

Sonradan KIBATEK ad?n? alan projede ikinci önemli dönüm noktas? 28 Temmuz 1997 tarihidir. Feyyaz Sa?lam projeyi Karda? Edebiyatlar dergisinde y?llard?r birlikte çal??makta oldu?u Bulgaristan Türkleri Edebiyat?’n?n önemli ismi ?air-yazar-çevirmen dostu Dr.?aban M.Kalkan’a getirir. Dr. Kalkan, Bulgaristan Türkleri Edebiyat?’nda yeri, a??rl???, ödülleri olan,çeviri çal??malar?nda tecrübeli ; zorunlu göçle geldi?i Türkiye’de bir yandan hekim olarak mesle?ini sürdürürken, di?er yandan da ?zmir sanat, kültür, edebiyat çevrelerinde k?sa sürede sayg?nl?k kazanm?? olan imzad?r. “Salihli ?iir ?kindileri” gibi bir etkinli?i uluslararas? düzeye getirenler aras?ndad?r. (Hayat? ve çal??malar? hakk?nda ilgili biyografiye bak?n?z)

?ki yak?n dost projeyi enine boyuna müzakere ederler. Projeyi olumlu kar??layan ve benimseyen Dr. Kalkan, projeye dahil olan 2.imza olmu?tur. Özellikle “çeviri” alan?nda yürütmekte oldu?u çal??malar? bu yeni yap?lanmaya memnuyetle kayd?rabilece?ini belirterek projeye ilk somut ve ciddi deste?i verir.(4) Böylece projenin çeviri faaliyetleri Dr. Kalkan’la otomatikman ba?lam?? olur. Feyyaz Sa?lam’?n Balkan ülkelerindeki ?air-yazar-çevirmenlerle yapaca?? ba?ka temaslar?n da olumlu olmas? halinde , projenin olgunla?t?r?larak KKTC yetkililerine sunulmas? karar? aln?r. Dr. ?aban M. Kalkan’dan projesine ilk önemli deste?i alan Feyyaz Sa?lam bu a?amada projeyi Romanya,Moldova,Makedonya,Bosna Hersek, Kosova(Yugoslavya), Bat? Trakya ve Bulgaristan’daki dostlar?na açar. Bir bölümüyle de telefon, faks ve mektupla yap?lan temas ve müzakerelerden sonra Balkan ülkelerindeki ?air-yazar-çevirmen-dostlar?n?n destek ve onaylar?n? da al?r. Böylece proje daha olgunla?m?? olur.

?zmir’de “K?br?s- Balkanlar Türk Edebiyatlar? Platformu” haz?rl?klar? devam ederken Feyyaz Sa?lam, Ekim 1997 tarihinde Bolu’da düzenlenecek bir sempozyuma davet edilir. KKTC’den de uzmanlar?n kat?laca?? uluslararas? bu sempozyum vesilesiyle projenin K?br?sl? uzmanlarla müzakeresi mümkün olabilecektir. Abant ?zzet Baysal Üniversitesi’nde 10-12 Ekim 1997 tarihinde düzenlenen “Boluda Halk Kültürü ve Köro?lu Sempozyumu” esnas?nda 11 Ekim 1997 günü toplant?ya kat?lan Feyyaz Sa?lam, KKTC kültür eski bakan? ?smail Bozkurt’a “Uluslararas? K?br?s veBalkanlar Türk Edebiyatlar? Sempozyumu” projesini sunar. Bolu-Abant’ta yap?lan ön görü?me ve müzakerelerden sonra, projeyi ilginç bulan ?smail Bozkurt bu konuda yetkililerle görü?üp, bir cevap verece?ini söyler. ?smail Bozkurt bu olay? yani sonradan KIBATEK ad?n? alan projenin Feyyaz Sa?lam taraf?ndan gündeme getirildi?ini, daha sonra kaleme ald??? “Gelecek ?çin Umut Veren Bir Süreç” ba?l?kl? yaz?s?nda (5) ve Makedonya’da kendisiyle yap?lan bir söyle?ide ifade etmi?tir.(6) ?smial Bozkurt böylece 11 Ekim 1997 tarihi itibariyle Feyyaz Sa?lam ve Dr. ?aban M. Kalkan’dan sonra projeye dahil olan 3. ki?i olmu?tur.

Bu mutabakattan sonra Ekim 1997 – Mart 1998 tarihleri aras? Feyyaz Sa?lam, Dr. ?aban M.Kalkan Türkiye ve Balkanlar’da; ?smail Bozkurt da KKTC’de proje üzerine yo?un çal??malar?n? sürdürürler. Feyyaz Sa?lam’?n temaslar? sonucunda Türkiye’den Kar??yaka Belediye Ba?kan? A.Kemal Baysak, ?smail Bozkurt’un giri?imleri ile de KKTC’den Milli E?itim, Kültür Gençlik ve Spor Bakanl??? projeye destek verirler. Bütün bu haz?rl?klardan sonra, 3-6 Mart 1998 tarihlerinde Gazima?usa’da Do?u Akdeniz Üniversitesi’nde I. Uluslaras? K?br?s ve Balkanlar Türk Edebiyatlar? Sempozyumu gerçekle?tirilir. Sempozyuma Feyyaz Sa?lam’?n giri?imiyle Balkan ülkeleri d???ndan Almanya, Hollanda ve Azerbaycan’dan da uzmanlar kat?l?r. Böylece K?br?s-Balkanlar ekseninde ba?layan olu?um daha ilk toplant?s?nda Avrupa ve Kafkaslara da aç?lm?? böylece co?rafyas?n? da geni?letmi? olur. KKTC Cumhurba?kan? Rauf R.Denkta?’?n da kat?l?m?yla onurland?rd??? sempozyum çerçevesinde çeviri çal??malar?n?n müzakere edildi?i, planlad??? Atölye Çal??mas? ve ayr?ca Uluslararas? ?iir ?öleni de düzenlenir. Sempozyum sonucunda ?smail Bozkurt (K.K.T.C) Feyyaz Sa?lam (Türkiye), Mehmet Tütüncü (Bat? Avrupa) ve ?smail Çavu?ev (Balkanlar) dan olu?an ?zleme Kurulu olu?turulur. Toplant? KKTC’de büyük bir ilgiyle kar??lanm?? ve çok say?da yay?n yap?lm??t?r. KKTC Cumhurba?kan? Rauf R. DENKTA?, aç?l?? konu?mas?n? yaparken, Bu sempozyum KKTC ile Balkan Türkleri’ni birle?tirecek. ?fadesiyle projeye verdi?i önemi ve beklentilerini vurgulam??t?r.(7) Bu toplant?da al?nan kararlar do?rultusunda K?br?s-Balkanlar ekseninde ba?lat?lan çeviri çal??mlar?n?n ilk somut neticesi, K?br?s Türk ?airlerinden Ay?en Da?l?’n?n ?iirlerinden Dr. ?aban M.Kalkan ve ?van Doynov taraf?ndan 4 Nisan 1998 tarihinde Bulgarca’ya yap?lan çevirileridir. Kitap boyutunda yap?lan ilk çeviri çal??malar? ise Türk Lehçeleri(?iveleri) alan?nda olmu?tur. Feyyaz Sa?lam’?n rubaileri Prof. Dr. Vagif Sultanl? taraf?ndan Azeri Türkçesi’ne çevrilir ve Bakü’de 12 Haziran 1998 tarihinde Rubailer ad?yla bask?ya verilir. K?br?s Türk Edebiyatç?lar?ndan Balkan dillerine kitap boyutunda ilk çeviri ise 12 A?ustos 1998 tarihinde Üsküp’te gerçekle?ir. Mehmet Kansu’nun ?iirlerinden seçmeler Nusret Di?o Ülkü’nün giri?imiyle Ta?ko ?irilov taraf?ndan Makedoncaya çevrilerek bu ülkede yay?nlan?r.

01 Ekim 1998 tarihinde K?br?s-Balkanlar Türk Edebiyatlar? platformunun edebiyat dergisi Turnalar’?n ilk say?s? KKTC’de Gazima?usa’da yay?nlan?r. Derginin Ç?karken ba?l?kl? yaz?s?nda ?smail Bozkurt derginin bir ekip çal??mas?n?n ürünü oldu?unu ?öyle ifade etmi?tir: Özellikle Balkanlardaki yazar dostllar?m?zla ileti?imimizin sa?lanmas?nda de?erli dostum Feyyaz Sa?lam’?n çok büyük katk?s? oldu. ?aban M. Kalkan’?n çabalar? Feyyaz Sa?lam’?n katk?lar?n? tamamlad?. 26 Ekim 1998 tarihi K?br?s-Balkanlar edebi hareketinin önemli bir yan etkinli?ini gerçekle?tirdi?i tarihtir. Bu tarihte ?zmir Kar??yaka’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Y?ldönümü Uluslararas? Sempozyumu  gerçekle?tirilir. Bu sempozyuma ?zmir protokolu d???nda 9 ülkeden konu?mac? kat?lm??t?r.

27-29 ekim 1998 tarihlerinde Kar??yaka’da düzenlenen II. Uluslararas? K?br?s ve Balkanlar Türk Edebiyatlar? Sempozyumu’na 19 ülkeden ?air, yazar, çevirmen, Türkolog ve bilim adam? kat?lm??t?r. Toplam 33 bildiri tart???lm??t?r.Bu toplant?ya K?br?s-Balkanlar co?rafyas? d???nda Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya co?rafyalar?ndan da kat?l?m söz konusu olmu?tur. Kar??yaka toplant?s?nda al?nan en önemli kararlar yönetimde E?ba?kanl?k sisteminin kabulü ve hareketin ?zmir’de Türkiye Bürosu (merkezi) aç?lmas? kararlar?d?r.

23 Kas?m 1998 tarihinde KKTC’nin Gazima?usa ?ehrinde ?smail Bozkurt ve Feyyaz Sa?lam’?n ba?kanl???nda gerçekle?tirilen ?zleme Kurulu yapt??? toplant?da K?br?s-Balkanlar ekseninde ba?layan hareketin Avrupa ülkelerindeki Türk edebiyatç?lar?nca da gördü?ü ilgi üzerine K?br?s-Balkanlar-Avrupa olarak geni?letilmesine ve hareketin ad?n?n Feyyaz Sa?lam’?n önerisiyle KIBATEK olarak kullan?lmas?na karar verilir. (Bu toplant?da KIBATEK sözcü?ü ilk kez Feyyaz Sa?lam taraf?ndan önerilmi? ve kullan?lm??t?r.)Ayn? toplant?da KIBATEK Bürolar? olu?turulmu?, Dr. ?aban M. Kalkan Türkiye; Nusret Di?o Ülkü Balkanlar ve Mehmet Tütüncü de Bat? Avrupa Bürosu ?eflilerine getirlmi?tir. 25 Kas?m 1998 tarihinde Lefko?aAtatürk Kültür Merkezi’nde ?iir Dostlar? Derne?i ve K?br?s Türk Yazarlar? Birli?i’nin ortakla?a düzenledikleri ve Gülgün Serdar’?n yönetti?i I.?iir ?öleni’ne kat?lan E?ba?kan Feyyaz Sa?lam, ?ölende yapt??? konu?mada K?br?sl? ?air-yazar ve izleyicilere KIBATEK’in kuruludu?unu aç?klar,ilk teknik bilgileri verir. KIBATEK sözcü?ü böylelikle kamuoyu önünde ilk kez Feyyaz Sa?lam taraf?ndan bu toplant?da telaffuz edilmi?tir.

KIBATEK’in ilk tüzük tasla?? ?zmir’de E?ba?kan Feyyaz Sa?lam taraf?ndan 30.11.1988 tarihinde haz?rlanm?? ve bu metin Ankara’da yay?nlanan K?br?s Mektubu dergisinin 01.01.1999 tarihli say?s?nda yay?nlanm??t?r. Bu metinde KIBATEK’in kurulu? amaçlar? Feyyaz Sa?lam taraf?ndan ?öyle s?ralanm??t?r.

1) K?br?s Balkanlar ve Bat? Avrupa ba?ta olmak üzere Türkiye Türkçesi’nin egemen oldu?u bölgelerdeki Türk Edebiyatlar? aras?nda kar??l?kl? ve sistemli olarak yay?n-tan?t?m faaliyetlerinin yap?lmas?n? koordine etmek

2) Ayn? edebi potansitelin Türk Dünyas?’n?n di?er bölgelerinde de tan?t?lmas? ve di?er Türk lehçelerine (?ivelerine) çevrilmesi için giri?imlerde bulunmak

3) Yine ayn? edebi potansiyelin çe?itli do?u ve bat? dillerine çevrilmesi için giri?imlerde bulunmak.

4) Bütün bu çal??malar?n ve di?er edebi ürünlerin bir arada yer alaca?? ortak uluslararas? bir edebiyat dergisi yay?nlamak ve ya?atmak.

5) Bu amaçlar do?rultusunda uluslararas? ve yöresel boyutlarda sempozyum, panel gibi bilimsel etkinlikleri gerçekle?tirmek.

6) Yine ayn? amaçlar do?rultusunda de?i?ik kitap yay?nlar?n? gerçekle?tirmek

7) Bütün bu çal??malar çerçevesinde elde edilen geli?meleri bas?n bildirisi, bas?n toplant?s? gibi çal??malarla kamuoyuna aktarmak.

KIBATEK’in Balkanlar Bürosu Makedonya’n?n ba?kenti Üsküp’te, büro ?efi ?air-yazar-çevirmen Nusret Di?o Ülkü’nün gayretleri ile 15.01.1999 tarihinde aç?lm??t?r. 13.02.1999 tarihinde de KIBATEK’în Türkiye Bürosu ?zmir’de (Yedi ülkeden kat?l?m?n oldu?u) uluslararas? etkinliklerle aç?lm??t?r. Bu etkinliklere KKTC’den E?ba?kan ?smail Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Kansu, Ay?en Da?l? kat?lm??t?r. 14.02.1999 tarihinde KIBATEK’in yeni yap?lanmas? ile ilkuluslararas? paneli Manisa’da gerçekle?tirlimi?tir. Feyyaz Sa?lam ‘?n koordinasyonu ile Celal Bayar Üniversitesi’nde gerçekle?tirilen bu etkinlikler dönü?ünde Manisa-?zmir karayolunda KIBATEK ekibi bir trafik kazas? geçirmi? ve ölümden dönmü?tür.15.02.1999 tarihinde KIBATEK’in 2.paneli Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekle?mi?tir. Buca E?itim Fakültesi’nde yap?lan bu panelin de kordinasyonnu E?ba?kan Feyyaz Sa?lam sa?lam??t?r. 30.04.1999’da ilk KIBATEK konferans? Yrd. Doç.Dr. Mehmet Yard?mc? taraf?ndan ?zmir’de verilmi?tir. KIBATEK’in üçüncü bürosu olan Bat? Avrupa Bürosu 18.05.1999 tarihinde Hollanda’n?n Haarlem ?ehrinde Büro ?efi Mehmet Tütüncü’nün gayretleriyle düzenlenen konferans etkinli?iyle aç?lm??t?r. 10.07.1999 tarihinde E?ba?kan Feyyaz Sa?lam’?n önerisiyle iki yeni KIBATEK projesi daha gündeme gelir. ?lki KIBATEK Bülteni ç?kart?lmas? ikincisi de KIBATEK Uluslararas? Ödülleri’nin ihdas edilmesidir. 01.08.199 tarihinde KIBATEK amblemi ile ilk kitaplar ?zmir’de ç?km??t?r. (II. Uluslararas? K?br?s ve Balkanlar Türk Edebiyatlar? Sempozyumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Y?ldönümü Uluslararas? Sempozyumu , ?iir Gecesi ) 01.10.199 tarihinde yine ?zmir’de Turnalar dergimizin 2.say?s? KIBATEK amblemiyle ç?km??t?r. 29.10.1999 tarihinde Romanya’n?n Köstence ?ehrinde KIBATEK’in “III. Uluslararas? K?br?s- Balkanlar-Avrupa Türk Edebiyatlar? Sempozyumu” düzenlenmi?tir. Bu toplant?da verilen bir önergenin kabulü ile KIBATEK ad?nda yer alan “Avrupa” sözcü?ü “Avrasya” sözcü?ü ile de?i?mi?tir. Bu sempozyum çerçevesinde 30 Eylül 1999 günü KIBATEK’in ilk uluslararas? edebiyat ödülü E?ba?kan Feyyaz Sa?lam’?n teklifiyle Almanya’da ya?amakta olan ?air-yazar Nevzat Yalç?n’a verilmi?tir. 01.10.1999 tarihinde ?zmir’de KIBATEK BÜLTEN? yay?n hayat?na ba?lam??t?r. 17.11.1999 Kosova’n?n Do?ru Yol Türk Kültür Sanat Derne?i “Uluslararas? Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü”nü KIBATEK projesi nedeniyle E?ba?kanlar Feyyaz Sa?lam ve ?smail Bozkurt’a vermi?tir. Ödül KKTC Cumhurba?kan? Rauf R. DENKTA? taraf?ndan Gazima?usa’da törenle verilmi?tir. 18.11.1999 tarihinde KIBATEK Yönetim Kurulu Gazima?usa’da yapt??? toplant?da 2000 y?l? KIBATEK Türk Diline Hizmet Ödülü’nün ?srail’de ya?ayan gazeteci-yazar Yaakov Barha ‘ya verilmesini kararla?t?r?m??t?r.20.03.2000 tarihinde Hollanda’n?n Haarlem ?ehrinde düzenlenen III. Avrupa Türkçe Türkçe Yay?nlar Sempozyumu’na E?ba?kanlar Feyyaz Sa?lam ve ?smail Bozkurt kat?larak KIBATEK’i Avrupa’daki Türk kültür, bilim ve sanat çevrelerine daha yak?ndan tan?tm??lard?r. 07.04.2000 tarihinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde KIBATEK’in Türkiye içindeki 3.uluslararas? paneli gerçekle?tirilmi?tir. Aktif üyelerimizden Ay?e Tural’?n çabalar?yla gerçekle?en bu etkinlik , büyük yank? uyand?rm??t?r. 08.04.2000 tarihinde Çannakkale etkinli?i esnas?nda toplanan KIBATEK Yönetimi 2000 y?l? KIBATEK Uluslararas? Edebiyat Ödülü’nün Makedonya Türk ?air-yazarlar?ndan ?lhami Emin’e verilmesini kararla?t?rm??t?r. 10-14.05.2000 tarihinde Makedonya’n?n Struga kentinde KIBATEK’in 4.büyük sempozyumu toplanm??t?r. 26-30.06.2000 tarihlerinde KIBATEK E?ba?kanlar? Bosna Hersek’e davet edilmi?ler ve bu ülkede KIBATEK ad?na temaslarda bulunmu?lard?r. 2/6.08.2000 tarihleri aras?nda KIBATEK E?ba?kanlar? bu kez ?srail’de Türkçe olarak yay?nlanmakta olan Geli?im dergisinin daveti üzerine bu ülkeye gitmi?lerdir. 3.08.2000 tarihinde Kfar Saba ?ehrinde “KIBATEK Uluslararas? Türk Dili’ne Hizmet Ödülü’nün takdimi gerçekle?mi?tir. 18.11.2000 tarihinde KIBATEK yönetim kurulu KKTC’nin Gazima?usa ?ehrinde toplanm??t?r. Bu toplant?da KIBATEK 2001 y?l? ödüllerinin K?r?m Türkleri’nin büyük yazar? Cengiz Da?c? ve ?ngiltere’de ya?ayan K?br?sl? ?air Osman Türkay’a verilmesi kararla?t?r?lm??t?r.

05.02.2001 K?batek Vakf? KKTC’de kurulmu?, ?smail Bozkurt KIBATEK E?ba?kanl???’ndan ayr?larak Vak?f Ba?kanl???na getirlmi?tir. 23.02.2001 KIBATEK Türkiye Yönetimi ve üyeleri son geli?meleri de?erlendirmek üzere ola?anüstü bir toplant? yapm?? ve ?zmir Deklarasyonu’nu imzaya açm??lard?r.

* May?s 2001 KIBATEK Yay?nlar? ?zmir’de ba?lad?

* 1 A?ustos 2001 ?zmir’de KIBATEK derne?i kuruldu (35-038-014)

* Kas?m 2001, KIBATEK’in Tarihi “Türk Dünyas? Edebiyat?’nda KIBATEK 1997-2001″ ad?yla ?zmir’de yay?nland?.

* 3 May?s 2002, KIBATEK I.Ola?an Genel Kurulu ?zmir’de yap?ld?.

* Eylül 2002 KIBATEK Yay?nlar?’n?n yurt d???nda ilk kitab? Romanya’da yay?nland? (C?neva Num?t Bu?ra)

* 23 May?s 2003 KIBATEK Genel Merkezi ?zmir’de aç?ld?.

* May?s 2003 K?batek Ortado?u Bürosu Bülteni yay?n?na ba?lad?.

* 24 Nisan 2004 KIBATEK II. Ola?an Genel kurulu ?zmir’de yap?ld?.

* 14-15 A?ustos 2004 KIBATEK Avustralya k?tas?nda edebiyat ?öleni düzenlendi.

* Nisan 2005 KIBATEK Bülteni’nin 23. say?s? “?aban Mahmuto?lu Kalkan” Özel Say?s? olarak yay?nland?

* May?s 2005 KIBATEK Ortado?u Bürosu’nca TÜRK DÜNYASI KIBATEK DERG?S? yay?n?na ba?lad?.

* 20.11.2005 tarihinde KIBATEK Yönetim Kurulu Üyesi Fad?l Ünal’?n sponsorlu?unda internette KIBATEK sitesi hizmete girmi?tir.

* 5 Aral?k 2005 tarihinde Azerbayca’?n ba??ehri Bakü’de bulunan Dünya Genç Türk Yazarlar Birli?i (DGTYB) KIBATEK’e “Türk Dünyas? Hizmet Ödülü,, nü verdi.

* KIBATEK ve Özel Çamlaralt? Koleji Nisan 2006 tarihinde “KIBATEK 2006,, ad? cd. yi ç?kartarak yeni bir projeyi daha gerçekle?tirdiler.

* 15 Nisan 2006 tarihinde K?br?s Türk Kültür Derne?i (KTKD) ve KIBATEK ?zmir’de birlikte 8 ülkenin kat?l?m?yla Uluslararas? ?iir ?öleni düzenlediler.

* 6 May?s 2006 tarihinde KIBATEK III. Ola?an Genel Kurulu ?zmir’de yap?ld?.

* 20 Aral?k 2006 tarihinde KIBATEK Yönetim Kurulu’nda görev de?i?ikli?i yap?ld?. Atila ER dernek ba?kanl???na, Leyla I?IK dernek genel sekreterli?ine getirildi.

* 28 A?ustos 2005, KIBATEK Uluslararas? Yaz Edebiyat Bulu?mas? adl? yeni bir proje ba?lat?ld?.

* 15 Nisan 2006, KIBATEK ve K?br?s Türk Kültür Derne?i bahar dönemi uluslararas? ?iir ?öleni projesini ba?latt?lar.

* 24 Mart 2007, KIBATEK Geni?letilmi? Üyeler Toplant?s? projesi ba?lad?.

* 22 May?s 2007.Azerbaycan’da faaliyet gösteren VEKTÖR Beynelhalg ?lim Merkezi (International Scientific Centre) Gence Üniversitesi’nde düzenlenen resmi törenle KIBATEK Yönetim Kurulu üyelerini fahri doktora  ile taltif etti.

* KIBATEK Yönetim Kurulu Ekim 2007 – Ekim 2008 tarihleri aras?n?” KIBATEK 10. ONUR YILI”  olarak kutlama karar? ald?.

* 19 Mart 2008, ?ran’da (Güney Azerbaycan’da) Urumiye ?ehirinde faaaliyetlerini sürdüren  Bilim Yolu Derne?i, Azerbaycan Edebiyat?’na yapt??? katk?lar için KIBATEK’e ödül verdi.

* 3 May?s 2008 ,KIBATEK IV.Ola?an Genel  Kurulu ?zmir’de topland?.Genel Kurul oybirli?i ile Feyyaz SA?LAM’? “KIBATEK ONURSAL BA?KANLI?I” ile taltif etti.Konuyla ilgili gerekçe KIBATEK Bülteni’nin 37.say?s?nda yay?nland?.

* 9 Haziran 2008,KIBATEK Do?u Anadolu’da (Erzurum-H?n?s’ta) ilk etkinli?ini gerçekle?tirdi.

* A?ustos 2008 ,KIBATEK etkinliklerine kat?lan 20 ülkeden 160 ?airin yerald??? KIBATEK Uluslararas? ?iir Antolojisi ?zmir’de yay?nland?.

* Kas?m 2008 tarihinde KIBATEK tarihinin II.cildi “Türk Dünyas? Edebiyat?’nda KIBATEK 2001-2008″ ad?yla ?zmir’de yay?nland?.

* 19 Mart 2009 ,Azerbaycan’da faaliyet gösteren Mehseti ?airler meclisi ?ctimai Birli?i ,KIBATEK Yönetim Kurulu’nda görev yapan bayan üyeler Leyla I?IK,Güzin ORALKAN ve Ay?e KARADAN’? “?aire Mehseti Gencevi Ad?na Fahri Diploma” ödülleri ile taltif etti.

* 3 Mart 2009, Dr.Mevlüt KAPLAN KIBATEK Derne?i Genel Ba?kanl???’na seçildi.

* A?ustos 2009,KIBATEK Onursal Ba?kan? Feyyaz SA?LAM’?n 50.ya?? nedeniyle KIBATEK Bülteni’nin 42.say?s? özel say? olarak yay?nland?.

* Aral?k 2009, KIBATEK Akademik Üye Diplolamalar? verilmeye ba?land?.

Dipnotlar :

1) Ad? geçenin bu alandaki çal??malar? ve yay?nlar?n?n listesi için biyografi bölümüne bk?n?z.

Kitaplar?n sadece ikisini bu noktada belirtmek uygundur:

a)Türk Dünyas? Edebiyat? ?ncelemeleri,1996,Akademi Kitabevi, ?zmir.

  1. b) Türkiye D???nda Yaz?lm?? Türk Dili ?iirler Antolojisi, 1999, Akedemi Kitabevi , ?zmir.

2) 31 A?ustos 1995 tarihinde ?zmir’de gerçekle?tirilen “Uluslararas? Bat? Trakya Paneli” ve 17-19

Temmuz 1997’de Kar??yaka’da yap?lan “II. Uluslararas? Balkanlar Türk Kültür ve Sanat ?öleni” bu

etkinlikler aras?ndad?r.

3)Feyyaz Sa?lam bu görü?ünü ve amac?n? Makedonya’da Türkçe olarak yay?nlanan Birlik

gazetesinin kendisiyle yapt??? röportajda aç?klanm??t?r. Bkz : KUBUR Ali, Feyyaz Sa?lam’la Röportaj

: Balkanlarda Kab?na S??mayan Bir Edebi Birikim Var” , Birlik , S : 5149, 7 Nisan 1998, s.19, Üsküp,

Makedonya

4)Geni? bilgi için bkz :

KALKAN Dr. ?aban M. , “Türk Dünyas? Edebiyat?’nda Yeni Bir Olu?um; KIBATEK, Karda? Edebiyatlar ,

S.44, s.48-51,?zmir

5)Turnalar : S:1, s.64, Gazima?usa , KKTC.

(Yaz?da bu görü?me Nisan ay?nda yap?lm?? olarak verilmi?tedir, do?rusu Ekim’dir. F.S.)

6) KUBUR Ali, ?smail Bozkurt’la Söyle?i : Sempozyumlar Düzenlemekle Ba?l?l???m?z? S?kla?t?raca??z ,

Birlik , S:5148 , 4 Nisan 1998. s: 8, Üsküp, Makedonya.

7)K?br?s, Mart 1998, s.8, Lefko?a/KKTC

(KAYNAK : TÜRK DÜNYASI EDEB?YATI’NDA KIBATEK 1997/2001)

hizmet2tesekkur2 tesekkur 3 takdir 1