panelarrow

KIBATEK ORTADO?U BÜROSU BÜLTEN?

KIBATEK Ortado?u Büro ?efimiz Yaakov BARHA May?s 2003 tarihinde “KIBATEK Ortado?u Bürosu Bülteni”ni yay?nlamaya ba?lam?? ve Ocak 2005 tarihinedek bültenden 4(dört) say? ç?karm??t?r.Bülten daha sonra May?s 2005 tarihinde “Türk Dünyas? K?batek Dergsi”ne dönü?mü? olup, halen yay?n?na devam etmektedir.

ortadogu_bulteni