panelarrow

KIBATEK BÜLTEN?

KIBATEK’in uluslararas? ileti?im organ?d?r. Feyyaz SA?LAM taraf?ndan yay?na haz?rlanan bültenin ilk say?s? Ekim 1999 tarihlidir. Üç ayda bir (mevsimlik) olarak yay?nlanan bülten Türkiye d???nda 30 ülkeye ula?t?r?lmaktad?r. Hiç aksatmadan düzenli olarak yay?n?n? sürdüren bültenimizin en son 44. say?s? üye ve dostlar?m?zla bulu?mu?tur.

bulten_internet

kibatek_bulten