panelarrow

Çeviri Çal??malar?

Çeviri çal??malar?m?z Dr. ?aban M. KALKAN koordinatörlü?ünde devam etmektedir.
KIBATEK projesinini do?u?/ç?k?? noktas? büyük ölçüde “çeviri” çal??malar? dü?üncesi olmu?tur. Projeyi gündeme getiren Feyyaz SA?LAM ‘?n bu alanda ilk görü?tü?ü ve destek istedi?i uzman olan Dr. ?aban Mahmudo?lu KALKAN’?n ayn? zamanda usta bir çevirmen olu?u raslant? de?ildir.Yine bu çerçevede de?i?ik ülkelerden KIBATEK’e “Kurucu Üye” olarak temsilciler seçilirken Feyyaz SA?LAM’?n taraf?ndan “çevirmenler”önplanda tutulmu?tur. ?aban M. KALKAN’?n d???nda KIBATEK kurucu üyeleri, ?smail A. ÇAVU?EV (Bulgaristan), Altay KER?M – Emel EM?N (Romanya), Sanya GAKOV?Ç (Bosna-Hersek), Stephan BULGAR (Moldova), Mehmet KANSU (KKTC), Zeynel BEKSAÇ (Kosova), Nusret Di?o ÜLKÜ (Makedonya), Mehmet TÜTÜNCÜ (Hollanda) gibi imzalar çeviri alan?nda yo?un çal??malar? , yay?nlar? , ba?ar?lar? olan isimlerdir. (Daha sonraki KIBATEK etkinliklerinde bu kadroya yeni çevirmenler de eklenmi?tir.)

KIBATEK’in Gazima?usa’da düzenledi?i ilk sempozyumdan sonra aç?klanan sonuç bildirgesinde bu olu?umun “Çeviri”ye verdi?i önem ve öncelik ?öyle belirtilmi?tir:

“Türkiye Türkçesi’nin egemen oldu?u K?br?s-Balkanlar ve Bat? Avrupa Türk Edebiyatlar?’n?n kar??l?kl? olarak , sistemli bir biçimde yay?n yoluyla tan?t?m? çal??malar?na hemen ba?lanmas?; ayn? edebi potansiyeli seçkin örneklerinin di?er Türk lehcelerine (?ivelerine) çevrilmesi olanaklar?n?n aranmas?; yine ayn? edebi potansiyelin gerek do?u, gerekse bat? dillerine çevrilmesi çal??malar?nda ba?lanmas?…”(1)

Projeyi ve bu çerçevede KIBATEK’in ilk tüzü?ünü haz?rlayan Feyyaz SA?LAM, “KIBATEK’in AMAÇLARI” aras?nda “çeviri” konusunu ?u ?ekilde vurgulanm??t?r:

“K?br?s-Balkanlar-Bat? Avrupa ba?ta olmak üzere Türkiye Türkçesi’nin egemen oldu?u bölgelerdeki Türk Edebiyatlar? aras?nda ar??l?kl? ve sistemli olarak yay?n-tan?t?m çal??malar?n?n yap?lmas?n? koordine etmek; ayn? edebi potansiyelin Türk lehçelerine çe?itli do?u ve bat? dillerine çevrilmesi için giri?imlerde bulunmak”(2)

Bu çerçevede KIBATEK’le birlikte çok yönlü yo?un bir çeviri faaliyeti ba?lam??t?r. Büyük bir bölümü KIBATEK Türkiye Büro ?efi Dr.?aban M.KALKAN’?n koordinasyonuyla gerçekle?en çeviri çal??malar? , KKTC ?airlerinden Ay?en DA?LI’n?n ?iirlerinden seçmelerin Dr. KALKAN ve ?van DOYNOV’un 04.04.1998 tarihinde Bulugarca’ya çevrilmesiyle sistemli olarak ba?lam??t?r.

KIBATEK ve çeviri ba?lam?nda kimi teknik bilgileri ?öyle tasnif etmek mümkündür:

I. KIBATEK Projesinde Görev Alan Çevirmenler:

Dr. ?aban M.KALKAN (Türkiye),
?van DOYNOV (Bulgaristan),
Mehmet KANSU (KKTC),
Sanya GAKOV?Ç (Bosna-Hersek),
Zehra NALBANTO?LU (KKTC),
Ersev SARPER (KKTC),
Mehmet TÜTÜNCÜ (Hollanda),
Binaca P?L?CA (Bosna-Hersek),
Ayhan MENTE? (KKTC),
Tahr KAHHAR (Özbekisten),
Edit TASNAD? (Macaristan),
Hsan MERCAN (Kosova),
Altay KER?M (Romanya),
Ac? A. Cemal (Romanya),
Zeynel BEKSAÇ (Kosova),
Anke ATAMER (Almanya),
Nesim ESK?N (?srail),
Selda MANSUR (KKTC),
Mehmet ?smail (Azerbaycan),
Prof. Dr. Gurbandurd? GELD?YEV (Türkmenistan),
Dr. Grazyna ZAJAC (Polonya),
Doç. Dr. Tamilla AL?YEVA (Azerbaycan),
Prof. Dr. Vag?f SULTANLI (Azerbaycan),
Nursen MUSTAFA (Bulgaristan),
Prof. Dr. Suphi SAATÇ?(Türkiye),
?ükran RA?F (Yunanistan),
?amil SADIKOV (Tataristan),
Drita KARAHASAN (Makedonya),
Hatima AD?LBEKOVA (K?rg?zistan),
Perihan UYSAL (Türkiye),
Plamen ?VANOV (Bulgaristan),
Dongick K?M (Güney Kore).
II. Dillere Göre KIBATEK Çevirileri:

K?batek kurulu? amaçlar? do?rultusunda K?br?s ve Balkan Türkleri Edebiyat? örnekleri çe?itli Türk lehçelerine (?ivelerine) Do?u, Bat? ve Slav dillerine kar??l?kl? olarak çevrilmi?tir. Bu dilleri ?öyle s?ralayabiliriz:
a)Do?u Dilleri: Arapça , Farsça , ?branice;
b)Bat? Dilleri : ?ngilizce, Almanca, Frans?zca, Yunanca, Romence, Macarca Arnavutça, Litvanca;
c)Slav Dilleri : Rusça, Bulgarca, Bo?nakça, Lehçe, S?rpça, Makedonca;
d)Türk Lehçeleri/?iveleri : Azeri Türkçesi, Gagauz Türkçesi, Tatar Türkçesi, Özbek Türkçesi, Karay Türkçesi , K?rg?z Türkçesi.
e)Uzak Do?u Dilleri : Korece, Japonca

Bu çevirilerin tam bir dökümü çizelge olarak”Türk Dünyas? Edebiyat?’nda KIBATEK 1997-2001″ ve “Türk Dünyas? Edebiyat?’nda KIBATEK C:II 2001-2008″ adl? kitaplar?m?zda verilmi?tir.

 

III. Türlere Göre KIBATEK Çevirileri:
KIBATEK çevirilerinde a??rl?kl? olarak ?iir ön planda olmu?, ayr?ca öykü ve roman çevirileri de gerçekle?tirilmi?tir. K?tap boyutunda yap?lan çevirilerden ba?ka çok say?da bireysel çeviri de yap?lm??t?r. Kitap boyutunda yap?lan ve yay?nlanan çeviriler ?öyledir: Mehmet KANSU (KKTC) Seçme ?iirler Makedonca / Feyyaz SA?LAM (Türkiye) Rubailer, Azeri Türkçesi, Azerbaycan / Tayfun YÜCER (KKTC) Poema Care Traise-Romence / Mehmet KANSU (KKTC), Midas’?n Parmaklar?, Romence / ?smail BOZKURT (KKTC), Yusufcuklar Oldu Mu? – Bulgarca ve Makedonca, Ya?murlu Sabahlarda A?k, Konstantin PAUSTOVSK? (Rusya) Türkçe(3)

KIBATEK çeviri çal??malar?nda üzerinde durulmas? gerekl bir di?er konu da KIBATEK mensuplar?n?n çeviri konusundaki bilinmsel bildirileridir. Bunlar? da bir liste halinde görebiliriz:
1)KALKAN Dr. ?aban M.”XX. Yüzy?l Bulgaristan Türkleri Edebiyat?’nda Tercüme ve Problemleri”,3.3.1998, I.Uluslararas? K?br?s ve Balkanlar Türk Edebiyatlar? Sempozyumu, Gazima?usa, KKTC.
2) Kerim Altay, “Türkçe’den Romence’ye Çevrilen Edebi Eserler”, 3.3.1998, I.Uluslararas? K?br?s ve Balkanlar Türk Edebiyatlar? Sempozyumu, Gazima?usa, KKTC.
3)SA?LAM Feyyaz, “Yunanistan (Bat? Trakya) Türkleri Edebiyat?’nda Çeviri ve Problemleri”, II.Uluslararas? K?br?s ve Balkanlar Türk Edebiyatlar? Sempozyumu , 27-29.10.1998 Kar??yaka-?zmir.
4) KANSU Mehmet, “Çevirinin Önemi”30-31.08.1999, Uluslararas? 28. Dünya Edebiyatlar? Çevirmenler Sempozyumu , Kalkandelen, Makedonya.
5)?SMA?L Sabahattin, “KIBATEK ve Türk Edebiyatlar? Aras?nda Aktarma” III.Uluslararas? K?br?s-Balkanlar-Avrupa Türk Edebiyatlar? Sempozyumu , 29 Eylül – 03 Ekim 1999 , Köstence, Romanya.
6)KANSU Mehmet, “Bir Kavram Olarak Çeviri Sanat?, K?br?s ve Balanlar Türk Edebiyatlar?nda Çevirinin ??levselli?i, Önemi ve Gelece?e Yönelik Öneriler”, 29 Eylül-03 Ekim 1999, III. Uluslararas? K?br?s-Balkanlar-Avrupa Türk Edebiyatlar? Sempozyumu , Köstence-Romanya
7)AKALIN Prof. Dr. ?ükrü H., “Türk Lehçelerinin Edebi Ürünlerinini Aktyar?lmas?nda Kar??la??lan Sorunlar Üzerine”, 09-14 May?s 2000, IV. Uluslararas? K?br?s-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatlar? Sempozyumu , Struga, Makedonya.
8)KANSU Mehmet, “?iir Çevirilerinde Çevirmen Nesnel Olmayabilir.” 28-29.08.2000, Uluslararas? Dünya Edebiyat Çevirmenleri Sempozyumu, Kalkandelen – Makedonya.
KIBATEK Platformu “çeviri”konusunda gerçekten de yo?un çal??malar içerisinde olmu?tur.Elde etti?i somut neticelerle özellikle K?br?s ve Balkanlar Türk Edebiyat? tarihinde özel ve hakl? bir yere ula?m??t?r.
KIBATEK çeviri kitaplar? hariç, bireysel çeviri metinlerine ait ayr?nt?l? listeyi verirken, öncelikle yay?nlanan çeviri metinlerini yay?n künyeleriyle birlikte sunuyoruz. Ayr?ca Türkiye Büromuzun gerçekle?tirdi?i, ancak henüz yay?n s?ras? gelmeyen çeviri metinlerini de listemize eklemeyi uygun bulduk. Bu metinler yay?n s?ras? beklemekte olup (gerekti?inde:) teyid edilmek üzere ) Türkiye Büromuz ar?ivinde mevcuttur.
2.DÖNEMDE KIBATEK ÇALI?MALARINDA GÖREV ALAN ÇEV?RMENLER (?UBAT 2001’DEN GÜNÜMÜZE)
Nursen MUSTAFA (BULGAR?STAN)
Nesim ESK?N (?SRA?L)
Sabri ?. ALAGÖZ (BULGAR?STAN)
Prof.Dr.Gurbandurdu GELD?YEN (TÜRKMEN?STAN)
Doç.Dr.Habib ?DR?S? (?RAN)
N.Ay?in PARLAKYILDIZ (TÜRK?YE)
?ükran RA?F (YUNAN?STAN)
Prof.Dr.Suphi SAATÇ? (TÜRK?YE)
Dongick K?M (GÜNEY KORE)
Altay KER?M (ROMANYA)
Fatma SADIK (ROMANYA)
?amil SADIKOV (TATAR?STAN)
Ay?e DA? (TÜRK?YE)
Ay?e KARADAN (TÜRK?YE)
Dr.Sabiha Nevin ?SLAM (TÜRK?YE)
Hüdai ÜLKER (ALMANYA)
Dr. Naz?m MURADOV (AZERBAYCAN)
Dr.Ahmet ASRAR (PAK?STAN)
Niyazi HÜSEY?N (BULGAR?STAN)
Dalina JUNK?? (ARNAVUTLUK)
Dr.Sevdiye KÖKSAL (TÜRK?YE)
Plamen ?VANOV (BULGAR?STAN)
Mehmet SANSAR (BULGAR?STAN)
Reyhan BAHAR (AVUSTRALYA)
?slam Beytullah ERD? (BULGAR?STAN)
Gül DEM?RYÜREK (TÜRK?YE)
Kengo OKADA (JAPONYA)
Baki Y???T (TÜRK?YE)

Edit TASNAD? (MACAR?STAN)

Perihan UYSAL (TÜRK?YE)

Dr.Tahir KAHHAR (ÖZBEK?STAN)

Dr.Grazyana ZAJAC (POLONYA)

Meral MERT (BULGAR?STAN)

Aysun AKTAÇ (TÜRK?YE)

Behir ABD? (MAKEDONYA)

Habib GEREZ (TÜRK?YE)

Ü.Ya?ar I?IKHAN (TÜRK?YE)

Jasmin R.HINZE (ALMANYA)

Prof.Dr. Elçin ?SGENDERZADE (AZERBAYCAN)

Ali Osman TEZCAN (TÜRK?YE)

Sema KALKAN (TÜRK?YE)

Terane MUSAYEVA (AZERBAYCAN)

Gülzer MAZLUM (BULGAR?STAN)

Cavide ATAKAN (TÜRK?YE)
Danyal NACARLI (ALMANYA)